Woodlands Ethos

Y model sy’n ategu amgylchedd therapiwtig Woodands yw Model y ‘Good Lives’ (GLM). Datblygwyd yr ymagwedd hwn gan Ward a Patrick (2003) wedi’i selio ar gryfder (Strength Based) yn hytrach nag ymagwedd yn seiliedig ar risg a ddefnyddiwyd yn flaenorol. Mae’n cymryd i ystyriaeth amgylchedd yr unigolyn ac yn anelu at ysgogi gwybodaeth, medrau a chymwyseddau er mwyn gweithredu manteision ystyrlon a hyfyw trwy gynllun ‘good lives’. Mae’n awygrymu bod pob ymddygiad wedi’i gyfeirio at gyflawni nodau arbennig a bod rhain wedi’i cyfeirio gan ddymuniad i deimlo boddhad a hapusrwydd. Nodwyd y prif nwyddau ( goods? Is there another word that can be used?) fel byw yn iach a gweithredu, ardderchogrwydd mewn gwaith a chwarae, cyflawni annibyniaeth a hunan gyfeirio, heddwch mewnol, cyfeillgarwch, ymdeimlad o berthyn, darganfod ystyr a phwrpas mewn bywyd, hapusrwydd a chreadigrwydd. Darganfod ffyrdd i sicrhau’r nwyddau ( goods??) yw ffocws y rhaglenni therapiwtig holistig sy’n cwmpasu gofal, addysg a therapi.

 

 1.  Mae Woodlands yn darparu gofal o safon ansoddol rhagorol. Gyda gofal 24awr a chefnogaeth trwy staffio un i un, ynghyd ȃ’r system gweithiwr cyswllt sy’n sicrhau diwylliant feithrin, manylder sylw a modelu rôl gadarnaol.
   

 2. Mae ein therapyddion cyflogedig a’n seicolegydd clinigol yn ran annatod o ffabrig y sefydliad. Mae therapi yn integreiddiedig i raglen y person ifanc yn Woodlands a defnyddir yr ymagweddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth gan y therapyddion achrededig i sicrhau arfer gorau. Mae ein gofalwyr, hefyd, yn cymryd rhan yn y rhaglenni therapiwtig hir-dymor. Rhoddir hyn wir bwrpas i’w rôl gan wneud therapi yn real a chredadwy i’r bobl ifanc.
   

 3. Gwelir yr asesiadau Holistaidd, Therapiwtig a Seicolegol yn darparu mewnwbwn i’r ffyrdd gorau o ddiwallu anghenion y bobl ifanc a’i teuluoedd/rhwydwaith cymorth, pan yn briodol, yn ystod ei rhaglenni, a hefyd i fesur a tystiolaethu canlyniadau yn nhermau lleihau risg a newid. Sicrheir, trwy ein ymgynghoriaeth clinigol ardderchog, bod ein asesiadau therapi ac ymagweddau triniaeth wedi’i selio ar dystiolaeth ac yn gyfredol.
   

 4. Mae gennym gyfleuster addysg llawn amser gwych sy’n ein galluogi i gynnig profiadau addysgol penigamp ar gyfer ein pobl ifanc. Addysgir un i un neu mewn grwpiau bychain er mwyn gwella ysgogiad addysgol. Mae gan ein Pennaeth weledigaeth a’r penderfyniad sy’n gwneud ein hysgol yn rhagorol. Gwelir ein myfyrwyr yn cyflawni canlyniadau gwych mewn amgylchedd ysbrydoledig yn cynnwys amrediad o gymwysterau o Dystysgrif Lefel Mynediad at Lefel A.
   

 5. Llety byw lled annibynnol ynghyd ȃ rhaglenni datblygiadol byw’n annibynnol a sgiliau bywyd wedi’u cefnogi’n llawn i’w darparu ar gyfer y trosglwyddo a gadael gofal
   

 6. Mae Woodlands yn parau i ddatblygu a lunio ymarfer, yn fewnol a chenedlaethol trwy waith ymchwil a digwyddiadau ymarfer. Arhoswn yn falch o fod yn ‘Blentyn Ganolig’ gyda strwythur hierarchaidd syml. Yr ethos yw ‘gallu gwneud’ a ‘sut allwn ni wella bywyd person ifanc bob dydd?’

CYFYNGEDIG