Proses Cyfeirio

Cam un – Rhannu gwybodaeth ac asesiadau addasrwydd


Byddai’n well gennym na fyddai’r person ifanc yn ymwybodol o’m rhan yn y broses ar yr adeg hyn, er mwyn lleihau y teimlad o wrthod os na fyddai’r broses yn symud ymhellach.

Cyswllt gan brynwr botensial ( Gweithiwr Cymdeithasol/Comisiynydd) i Woodlands. (Needs checking as I do not fully understand the sentence in English i.e potensial purchaser)

Anfonir gwybodaeth parthed Woodlands at yr ymholydd/gwybodaeth parthed y person ifanc yn cael ei ddarparu ar gyfer Woodlands

Os tybier mai Woodlands yw y lleoliad priodol gan yr ymholydd, disgwyir ymweliad gan berson perthnasol o’r Awdurdod Lleol ar yr adeg hwnnw.

Bydd tȋm derbyn/addasrwydd yn cynnwys Therapydd, Rheolwr Cofrestredig a Pennaeth Ysgol, yn asesu’r wybodaeth cyfeirio er mwyn archwilio ffactorau priodolrwydd a chydweddoldeb. Cynnwys hyn archwilio profiadau gorffennol ynghyd ȃc anghenion presennol a dyfodol parthed iechyd, gofal, addysg a therapi. Os teimlir bod y person ifanc yn addas o’r wybodaeth ysgrifenedig a dderbynir, byddwn yn symud at y cam nesaf.
Cam Dau - Ymweld ȃ’r person ifanc


Byddai ymweliad gan y tȋm derbyn/tȋm addasrwydd yn cael ei wneud er mwyn cwrdd ȃ’r person ifanc yn ei amgylchedd ei hunan. Gwelir, hefyd, rhieni/gofalwyr a pobl arwyddocaol. Ymweliad cychwynnol wedi’i selio ar gryfder yw hwn er mwyn cyflwyno gwybodaeth am Woodlands ac i archwilio’i cryfderau, gwerthoedd, nodau a deallusrwydd o botensial lleoliad.

Os teimlir bod y person yn addas, yn seliedig ar y wybodaeth a’i ymateb, byddwn, wedyn, yn symud at y cam nesaf.
Cam Tri - Ymweliad atom gan y person ifanc


Gwahoddir y person ifanc i ymweld ȃ Woodlands yn cynnwys y tŷ ble mae’r lle gwag. Os yw pawb yn cytuno, yna symudwn at y cam nesaf.
Cam Pedwar – Asesiadau Cyweddoldeb olaf


Cynhelir cyfarfod cydweddoldeb gyda’r tȋm derbyn a gyda’r Cydweithredwyr yn bresennol. Yn y cyfarfod hwn cwblheir asesiad i archwilio cymhelliant y person ifanc ac os y gall Woodlands gwrdd a’i anghenion, hefyd asesiad cydweddoldeb i asesu/darparu ar gyfer sut y bydd y symud yn effeithio arnynt ac eraill sydd wedi’i lleoli’n barod.

CYFYNGEDIG